Word cho phép bạn thêm các từ điển tùy chỉnh để sử dụng khi kiểm tra chính tả. Khi bạn chạy trình kiểm tra chính tả hoặc khi Word tự động kiểm tra chính tả khi bạn nhập, các từ trong tài liệu của bạn sẽ được so sánh với từ điển chính và bất kỳ từ điển tùy chỉnh nào mà bạn có thể đã thêm.

Có thể đôi khi bạn chỉ muốn Word sử dụng từ điển chính khi kiểm tra chính tả tài liệu. Từ điển tùy chỉnh của bạn có thể bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành không phù hợp với tài liệu hiện tại. Bạn có thể yêu cầu Word chỉ sử dụng từ điển chính và bỏ qua các từ điển tùy chỉnh của mình khi thực hiện kiểm tra chính tả.

LƯU Ý: Chúng tôi đã sử dụng Word 2013 để minh họa tính năng này.

Để Word chỉ sử dụng từ điển chính, hãy nhấp vào tab “Tệp”, khi bạn đang ở trong tài liệu hiện có hoặc tài liệu mới.

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Tùy chọn” trong danh sách các mục ở bên trái.

Trên hộp thoại “Tùy chọn Word”, nhấp vào “Soát lỗi” trong danh sách các mục ở bên trái.

Trong phần “Khi sửa lỗi chính tả trong các chương trình Microsoft Office”, hãy chọn hộp kiểm “Chỉ đề xuất từ ​​từ điển chính” để có một dấu kiểm trong hộp.

Nhấp vào “OK” để chấp nhận thay đổi và đóng hộp thoại “Word Options”.

Tùy chọn này cũng có sẵn và có thể truy cập được ở cùng một vị trí trong Excel và PowerPoint. Nó có sẵn trong Outlook, nhưng ở một vị trí khác trong các tùy chọn.

Tham khảo (HowToGeek)