Một trong những tính năng khó chịu nhất của Facebook là bất kỳ Bạn bè nào của bạn cũng có thể thêm bạn vào Nhóm Facebook. Tôi đã có một số người quen đang bán Herbalife hoặc những thứ tương tự thêm tôi vào các Nhóm quảng cáo sản phẩm đáng ngờ của họ. Nếu điều tương tự xảy ra với bạn hoặc bạn chỉ muốn rời khỏi một Nhóm Facebook vì nó không còn phù hợp với bạn nữa, đây là cách thực hiện.

Đi tới Nhóm bạn muốn rời khỏi và nhấp hoặc nhấn vào nơi có nội dung Đã tham gia. Quá trình này tương tự trên tất cả các nền tảng.

Từ menu thả xuống, chọn Rời khỏi nhóm.

Bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn thực sự muốn rời đi. Nhấp vào Rời khỏi Nhóm một lần nữa và bạn sẽ thoát.

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn không thể được thêm lại nếu không có ý muốn của mình, hãy chọn hộp có nội dung Ngăn Thành viên Khác Thêm Bạn Trở lại Nhóm này. Tùy chọn này chỉ khả dụng trên web, vì vậy có thể bạn sẽ muốn thực hiện việc này trên máy tính hơn là điện thoại hoặc máy tính bảng.

Tham khảo (HowToGeek)