Theo mặc định, Ubuntu không được cài đặt Java (hoặc Java Runtime Environment, JRE). Tuy nhiên, bạn có thể cần nó cho một số chương trình hoặc trò chơi như Minecraft. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra xem Java đã được cài đặt hay chưa và cách cài đặt nó.

Lưu ý rằng Java có thể dễ bị tấn công bởi các vấn đề bảo mật và bạn nên tự bảo vệ mình. Nếu bạn thực sự cần Java cho các chương trình hoặc trò chơi mà bạn chạy, hãy đọc bài viết của chúng tôi về cách bảo vệ bản thân khỏi các sự cố bảo mật Java.

LƯU Ý: Khi chúng tôi yêu cầu nhập nội dung nào đó trong bài viết này và có dấu ngoặc kép xung quanh văn bản, KHÔNG nhập dấu ngoặc kép, trừ khi chúng tôi chỉ định khác.

Để kiểm tra phiên bản Java nào, nếu có, được cài đặt, hãy nhập thông tin sau vào lời nhắc và nhấn Enter.

java –version

Nếu bạn nhận được kết quả tương tự như kết quả hiển thị trong hình ảnh sau đây, bạn chưa cài đặt Java. Danh sách cho bạn biết gói nào trong hệ thống của bạn có sẵn Java và lệnh cài đặt java được hiển thị.

Tuy nhiên, trước khi cài đặt Java, hãy đảm bảo rằng tất cả các gói đều được cập nhật. Nhập nội dung sau vào lời nhắc và nhấn Enter.

sudo apt-get cập nhật

Điều này cập nhật tất cả các gói có sẵn trong Ubuntu. Nhập mật khẩu của bạn tại lời nhắc và nhấn Enter.

Khi cập nhật xong, hãy chọn gói từ danh sách để cài đặt java. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã cài đặt phiên bản 6. Nhập lệnh sau vào dấu nhắc và nhấn Enter.

sudo apt-get install openjdk-6-jre-headless

Thay thế phần cuối cùng của lệnh sau khi cài đặt bằng gói từ danh sách bạn đã chọn.

Vì gần đây bạn đã chạy một lệnh khác dưới dạng root bằng sudo, bạn sẽ không bị yêu cầu nhập lại mật khẩu của mình.

Tiến trình cài đặt sẽ hiển thị và sau đó một thông báo hiển thị cho biết dung lượng ổ đĩa sẽ được sử dụng. Khi được hỏi bạn có muốn tiếp tục không, hãy nhập “y” và nhấn Enter.

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kiểm tra lại phiên bản Java bằng cách gõ “java –version” tại dấu nhắc và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy một kết quả tương tự như sau cho biết phiên bản Java bạn vừa cài đặt.

Nếu bạn chỉ cần Java cho các chương trình và trò chơi trên máy tính để bàn, bạn nên tắt tích hợp trình duyệt Java. Một lần nữa, hãy xem bài viết của chúng tôi để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này.

Tham khảo (HowToGeek)