Công thức Excel: CHÍNH XÁC INDEX MATCH cơ bản
Công thức Excel: CHÍNH XÁC INDEX MATCH cơ bản

Công thức chung
=INDEX(data,MATCH(value,lookup_column,FALSE),column)
Tóm lược

Ví dụ này cho thấy cách sử dụng INDEX và MATCH để lấy thông tin từ một bảng dựa trên một kết quả khớp chính xác. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô H6 là:

=INDEX(B5:E9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE),2)

quay trở lại năm 1995, năm bộ phim Câu chuyện đồ chơi được phát hành.

Giải trình

Công thức này sử dụng Hàm MATCH để có được vị trí hàng của Câu chuyện đồ chơi trong bảng và Hàm INDEX để truy xuất giá trị tại hàng đó trong cột 2. MATCH được cấu hình để tìm kiếm giá trị trong H4 trong cột B:

MATCH(H4,B5:B9,FALSE)

Lưu ý rằng đối số cuối cùng là FALSE, buộc MATCH thực hiện một kết quả khớp chính xác.

MATCH tìm “Câu chuyện đồ chơi” trên hàng 4 và trả lại số này thành INDEX dưới dạng số hàng. INDEX được định cấu hình với một mảng bao gồm tất cả dữ liệu trong bảng và số cột được mã hóa cứng là 2. Khi MATCH trả về 4, chúng ta có:

=INDEX(B5:E9,4,2)

Sau đó, INDEX lấy giá trị tại giao điểm của hàng thứ 4 và cột thứ 2 trong mảng, là “1995”.

Các công thức khác trong ví dụ giống nhau ngoại trừ số cột:

=INDEX(B5:E9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE),2) // year
=INDEX(B5:E9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE),3) // rank
=INDEX(B5:E9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE),4) // sales

INDEX với một cột duy nhất

Trong ví dụ trên, INDEX nhận một mảng chứa tất cả dữ liệu trong bảng. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng viết lại các công thức để chỉ hoạt động với một cột, điều này giúp loại bỏ nhu cầu cung cấp số cột:

=INDEX(C5:C9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE)) // year
=INDEX(D5:D9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE)) // rank
=INDEX(E5:E9,MATCH(H4,B5:B9,FALSE)) // sales

Trong mỗi trường hợp, INDEX nhận một mảng cột đơn tương ứng với dữ liệu đang được truy xuất và MATCH cung cấp số hàng.

https://exceljet.net/formula/basic-index-match-exact