Công thức Excel: Chuỗi năm
Công thức Excel: Chuỗi năm

Công thức chung
=DATE(SEQUENCE(12,1,YEAR(A1)),MONTH(B5),DAY(A1))
Tóm lược

Để tạo một chuỗi ngày theo năm, bạn có thể sử dụng Hàm SEQUENCE cùng với NĂM, THÁNG, và NGÀY chức năng. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

=DATE(SEQUENCE(12,1,YEAR(B5)),MONTH(B5),DAY(B5))

tạo ra một chuỗi 12 ngày, tăng dần một năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019.

Giải trình

Hàm SEQUENCE là một hàm mảng động có thể tạo ra nhiều kết quả. Giống như các hàm mảng động khác, SEQUENCE xuất ra một mảng kết quả “tràn“lên trang tính trong”phạm vi tràn“.

SEQUENCE có thể tạo kết quả theo hàng, cột hoặc cả hai. Trong trường hợp này, SEQUENCE được định cấu hình để xuất ra một mảng số 12 hàng x 1 cột:

SEQUENCE(12,1,YEAR(B5))

Số bắt đầu là giá trị năm từ B5 và giá trị bước mặc định là 1, vì vậy SEQUENCE xuất ra một mảng như sau:

{2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030}

Mảng này được trả về dưới dạng đối số năm bên trong hàm DATE, khiến kết quả tràn vào phạm vi D5: D16. Giá trị MONTH và DAY được chọn trực tiếp từ ngày trong B5:

MONTH(B5),DAY(B5)

Khi nào được định dạng dưới dạng ngày tháng, kết quả cuối cùng là 12 ngày, cách nhau một năm, bắt đầu từ ngày 1/5/2019.

Tùy chọn chỉ năm

Để sử dụng SEQUENCE chỉ xuất năm, dựa trên cùng một ngày bắt đầu, công thức trong F5 là:

=SEQUENCE(12,1,YEAR(B5))

Như trước đây, SEQUENCE được định cấu hình để xuất ra 12 số, bắt đầu bằng năm ở B5, tăng thêm 1. Kết quả cuối cùng tràn vào F5: F16.

https://exceljet.net/formula/sequence-of-years