Công thức Excel: Đánh dấu các giá trị không nằm giữa X và Y
Công thức Excel: Đánh dấu các giá trị không nằm giữa X và Y

Công thức chung
=OR(A1<lower,A1>upper)
Tóm lược

Nếu bạn muốn sử dụng định dạng có điều kiện để đánh dấu các ô KHÔNG nằm giữa hai giá trị (giới hạn dưới và trên), bạn có thể sử dụng công thức đơn giản trả về TRUE khi một giá trị đáp ứng điều kiện đó. Ví dụ: nếu bạn có các số trong phạm vi B4: G11 và muốn đánh dấu các ô có giá trị số không nằm trong khoảng từ 20 đến 110, hãy chọn B4: G11 và tạo quy tắc định dạng có điều kiện sử dụng công thức này:

=OR(B4<lower,B4>upper)

Điều quan trọng là công thức được nhập liên quan đến “ô hiện hoạt” trong vùng chọn, được giả định là B4 trong trường hợp này.

Cũng lưu ý rằng vì chúng tôi đang sử dụng ít hơn (

Giải trình

Khi bạn sử dụng công thức để áp dụng định dạng có điều kiện, công thức được đánh giá cho từng ô trong phạm vi, liên quan đến ô hiện hoạt trong vùng chọn tại thời điểm quy tắc được tạo. Vì vậy, trong trường hợp này, nếu bạn áp dụng quy tắc cho B4: G11, với B4 là ô hiện hoạt, quy tắc được đánh giá cho từng ô trong số 40 ô trong B4: G11 vì B4 được nhập dưới dạng địa chỉ tương đối đầy đủ. Bởi vì chúng tôi đang sử dụng OR với hai điều kiện, công thức trả về TRUE khi một trong hai điều kiện trả về TRUE, kích hoạt định dạng có điều kiện.

Sử dụng các ô khác làm đầu vào

Bạn không cần phải mã hóa các con số vào quy tắc và nếu các con số sẽ thay đổi, thì tốt hơn nếu bạn không làm như vậy.

Để tạo quy tắc định dạng có điều kiện, tương tác linh hoạt hơn, hãy sử dụng các ô khác như biến trong công thức. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng ô E2 cho giới hạn dưới và ô G2 cho giới hạn trên, bạn có thể sử dụng công thức này:

=AND(B4<$E$2,A1>$G$2)

Sau đó, bạn có thể thay đổi các giá trị trong ô E2 và G2 thành bất kỳ thứ gì bạn thích và quy tắc định dạng có điều kiện sẽ phản hồi ngay lập tức. Bạn phải sử dụng một địa chỉ tuyệt đối cho E2 và G2 để ngăn những địa chỉ này thay đổi.

Với các phạm vi được đặt tên

Cách tốt hơn để khóa các tham chiếu này là sử dụng các phạm vi đã đặt tên, vì các phạm vi được đặt tên là tuyệt đối tự động. Nếu bạn đặt tên ô E2 “dưới” và ô G2 “trên”, thì bạn có thể viết công thức định dạng có điều kiện như sau:

=AND(B4<lower,B4>upper)

Dải ô được đặt tên cho phép bạn sử dụng cú pháp trực quan hơn, rõ ràng hơn.

https://exceljet.net/formula/highlight-values-not-between-x-and-y