Công thức Excel: Đánh dấu các hàng có ngày ở giữa
Công thức Excel: Đánh dấu các hàng có ngày ở giữa

Công thức chung
=AND($A1>=start,$A1<=end)
Tóm lược

Nếu bạn muốn đánh dấu các hàng chứa ngày giữa hai ngày với định dạng có điều kiện, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm AND và DATE. Trong ví dụ được hiển thị, phạm vi B5: E11 có quy tắc định dạng có điều kiện được áp dụng bằng công thức này:

=AND($C5>=start,$C5<=end)

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến “ô hoạt động” trong vùng chọn, được giả định là B5 trong trường hợp này.

Công thức này đề cập đến hai phạm vi được đặt tên: bắt đầu (C2) và kết thúc (E2).

Giải trình

Hàm AND nhận nhiều đối số và chỉ trả về TRUE khi tất cả các đối số đều trả về TRUE. Ngày chỉ là số sê-ri trong Excel, vì vậy ngày trước luôn ít hơn ngày muộn hơn. Trong công thức trên, bất kỳ ngày nào lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu VÀ nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc sẽ vượt qua cả hai lần kiểm tra và hàm AND sẽ trả về TRUE, kích hoạt quy tắc.

Tham chiếu đến ngày bắt đầu và ngày kết thúc (C2 và E2) là tuyệt đối và sẽ không thay đổi. Tham chiếu đến ngày trong cột C là “hỗn hợp” – cột bị khóa, nhưng số hàng có thể tự do thay đổi.

Không có phạm vi được đặt tên

Công thức này đề cập đến hai phạm vi được đặt tên: bắt đầu (C2) và kết thúc (E2). Nếu không sử dụng các phạm vi đã đặt tên, công thức sẽ giống như sau:

=AND($C5>=$C$2,$C5<=$E$2)

Nhúng ngày tháng

Công thức này hiển thị các giá trị đầu vào bắt đầu và kết thúc trực tiếp trên trang tính để có thể dễ dàng thay đổi chúng. Thay vào đó, nếu bạn muốn nhúng (mã cứng) ngày trực tiếp vào công thức, công thức sẽ giống như sau:

=AND($C5>=DATE(2015,6,1),$C5<=DATE(2015,7,31))

Hàm DATE đảm bảo rằng ngày được nhận dạng đúng. Nó tạo một ngày Excel thích hợp với các giá trị năm, tháng và ngày nhất định.

https://exceljet.net/formula/highlight-rows-with-dates-between