Công thức Excel: Đánh dấu các hàng có ô trống
Công thức Excel: Đánh dấu các hàng có ô trống

Công thức chung
=COUNTBLANK($B5:$F5)
Tóm lược

Để đánh dấu các hàng có chứa một hoặc nhiều ô trống. bạn có thể định dạng có điều kiện bằng một công thức đơn giản dựa trên hàm COUNTBLANK.

Trong ví dụ được hiển thị, phạm vi B5: F15 được định dạng bằng quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên công thức này:

=COUNTBLANK($B5:$F5)

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến “ô đầu tiên” trong vùng chọn, B5 trong trường hợp này.

Sau khi lưu quy tắc, bạn sẽ thấy các hàng chứa một hoặc nhiều ô trống được đánh dấu.

Giải trình

Định dạng có điều kiện được áp dụng cho tất cả các ô trong vùng chọn đang hoạt động tại thời điểm tạo quy tắc.

Trong trường hợp này, các tham chiếu cột bị khóa để ngăn các cột thay đổi khi công thức được đánh giá, nhưng các tham chiếu hàng là tương đối để số hàng có thể tự do thay đổi. Kết quả là một công thức áp dụng chính xác cùng một logic cho mọi ô trong cùng một hàng.

Nếu COUNTBLANK tìm thấy bất kỳ ô trống nào trong một hàng nhất định, nó sẽ trả về một số dương, được Excel đánh giá là TRUE, kích hoạt quy tắc.

Nếu COUNTBLANK không tìm thấy ô trống, nó sẽ trả về số 0, được đánh giá là FALSE và định dạng không được kích hoạt.

https://exceljet.net/formula/highlight-rows-with-blank-cells