Công thức Excel: Đánh dấu các ngày là cuối tuần
Công thức Excel: Đánh dấu các ngày là cuối tuần

Công thức chung
=OR(WEEKDAY(A1)=7,WEEKDAY(A1)=1)
Tóm lược

Nếu bạn muốn sử dụng định dạng có điều kiện để đánh dấu các ngày xảy ra vào cuối tuần (tức là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật), bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên hàm WEEKDAY.

Ví dụ: nếu bạn có ngày trong phạm vi C4: C10 và muốn ngày cuối tuần, hãy chọn phạm vi C4: C10 và tạo quy tắc định dạng có điều kiện mới sử dụng công thức này:

=OR(WEEKDAY(C4)=7,WEEKDAY(C4)=1)

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến “ô hiện hoạt” trong vùng chọn, được giả định là C5 trong trường hợp này.

Sau khi lưu quy tắc, bạn sẽ thấy tất cả các ngày là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật được quy tắc của bạn đánh dấu.

Giải trình

Công thức này sử dụng hàm WEEKDAY để kiểm tra ngày cho Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật. Khi được cung cấp một ngày, WEEKDAY trả về một số 1-7, cho mỗi ngày trong tuần. Trong cấu hình tiêu chuẩn của nó, Saturday = 7 và Sunday = 1. Bằng cách sử dụng hàm OR, hãy sử dụng WEEKDAY để kiểm tra 1 hoặc 7. Nếu một trong hai đúng, công thức sẽ trả về TRUE và kích hoạt định dạng có điều kiện.

Đánh dấu toàn bộ hàng

Nếu bạn muốn đánh dấu toàn bộ hàng, hãy áp dụng quy tắc định dạng có điều kiện cho tất cả các cột trong bảng và khóa cột ngày:

=OR(WEEKDAY($C4)=7,WEEKDAY($C4)=1)

https://exceljet.net/formula/highlight-dates-that-are-weekends