Công thức Excel: Đánh dấu các ngày lớn hơn
Công thức Excel: Đánh dấu các ngày lớn hơn

Công thức chung
=A1>DATE(year,month,day)
Tóm lược

Nếu bạn muốn đánh dấu các ngày lớn hơn hoặc ít hơn một ngày nhất định với định dạng có điều kiện, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa vào hàm ngày. Ví dụ: nếu bạn có ngày trong các ô B4: G11 và muốn đánh dấu các ô có chứa ngày lớn hơn ngày 1 tháng 8 năm 2015, hãy chọn phạm vi và tạo quy tắc CF mới sử dụng công thức này:

=B4>DATE(2015,8,1)

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến “ô hiện hoạt” trong vùng chọn, được giả định là B4 trong trường hợp này.

Sau khi lưu quy tắc, bạn sẽ thấy các ngày lớn hơn 8/1/2015 được đánh dấu.

Giải trình

Hàm DATE tạo một ngày Excel thích hợp với các giá trị năm, tháng và ngày nhất định. Sau đó, nó chỉ đơn giản là vấn đề so sánh từng ngày trong phạm vi với ngày được tạo bằng DATE. Tham chiếu B4 là hoàn toàn tương đối, vì vậy sẽ cập nhật khi quy tắc được áp dụng cho từng ô trong phạm vi và bất kỳ ngày nào lớn hơn 8/1/2015 sẽ được đánh dấu.

Lớn hơn hoặc bằng, v.v.

Tất nhiên, bạn có thể sử dụng tất cả các toán tử tiêu chuẩn trong công thức này để điều chỉnh hành vi khi cần thiết. Ví dụ: để đánh dấu tất cả các ngày lớn hơn hoặc bằng 8/1/2015, sử dụng:

=B4>=DATE(2015,8,1)

Sử dụng một ô khác để nhập

Không cần phải ghi ngày tháng vào quy tắc. Để tạo quy tắc tương tác, linh hoạt hơn, hãy sử dụng một ô khác giống như một biến trong công thức. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng ô C2 làm ô đầu vào, hãy đặt tên cho ô C2 là “đầu vào”, nhập ngày tháng và sử dụng công thức này:

=B4>input

Sau đó, thay đổi ngày trong ô C2 thành bất kỳ thứ gì bạn thích và quy tắc định dạng có điều kiện sẽ phản hồi ngay lập tức.

https://exceljet.net/formula/highlight-dates-greater-than