Công thức Excel: Đánh dấu các ô trống
Công thức Excel: Đánh dấu các ô trống

Công thức chung
=ISBLANK(A1)
Tóm lược

Để đánh dấu các ô trống (trống) với định dạng có điều kiện, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên Hàm ISBLANK. Ví dụ: nếu bạn muốn đánh dấu các ô trống trong phạm vi B4: G11, chỉ cần chọn phạm vi và tạo quy tắc định dạng có điều kiện dựa trên công thức này:

=ISBLANK(B4)

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến “ô hiện hoạt” trong vùng chọn, được giả định là B4 trong trường hợp này.

Sau khi lưu quy tắc, bạn sẽ thấy định dạng được áp dụng cho tất cả các ô trống.

Giải trình

Khi bạn sử dụng công thức để áp dụng định dạng có điều kiện, công thức được đánh giá tương ứng với ô hiện hoạt trong vùng chọn tại thời điểm tạo quy tắc. Vì vậy, trong trường hợp này, công thức = ISBLANK (B4) được đánh giá cho mỗi ô trong B4: G11. Vì B4 được nhập dưới dạng địa chỉ tương đối, địa chỉ sẽ được cập nhật mỗi khi áp dụng công thức và ISBLANK () được chạy trên mỗi ô trong phạm vi.

Trống so với trống

Hàm ISBLANK chỉ trả về TRUE khi ô thực sự trống. Nếu một ô chứa công thức trả về chuỗi trống (“”) ISBLANK sẽ không thấy các ô này là trống và sẽ không trả về true, vì vậy chúng sẽ không được đánh dấu. Theo cách này, ISBLANK sẽ tốt hơn được coi là “ISEMPTY” (Mũ lưỡi trai, Mike Girvin).

Nếu bạn muốn đánh dấu các ô trống các ô chỉ xuất hiện trống, bạn có thể sử dụng công thức này để thay thế:

=LEN(B4)=0

Các Hàm LEN trả về độ dài của văn bản dưới dạng số. Một ô có chứa chuỗi trống (“”) cũng sẽ có độ dài bằng 0, vì vậy công thức sẽ TRUE cho cả ô “trống” và “trống”.

Không trống

Để định dạng có điều kiện các ô không trống, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=NOT(ISBLANK(A1))

Các Không hoạt động đảo ngược logic.

https://exceljet.net/formula/highlight-blank-cells