Công thức Excel: Đánh dấu dữ liệu theo phần tư
Công thức Excel: Đánh dấu dữ liệu theo phần tư

Công thức chung
=A1>=QUARTILE(data,quart)
Tóm lược

Để đánh dấu các ô theo phần tư, bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện với công thức sử dụng hàm QUARTILE.

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi đang sử dụng 4 quy tắc định dạng có điều kiện khác nhau. Mỗi quy tắc đánh dấu một phần tư trong phạm vi B4: F11 bằng cách sử dụng hàm QUARTILE. Các công thức trông như thế này:

=B4>QUARTILE(B4:F11,3)
=B4>=QUARTILE(B4:F11,2)
=B4>=QUARTILE(B4:F11,1)
=B4>=QUARTILE(B4:F11,0)

Lưu ý rằng chúng tôi đang đánh dấu các phần tư theo thứ tự cụ thể, bắt đầu bằng phần tư 4 và kết thúc bằng phần tư 1.

Điều quan trọng là công thức được nhập liên quan đến ô phía trên bên trái nhất trong dữ liệu, trong trường hợp này là ô B4.

Giải trình

Hàm QUARTILE là tự động và sẽ tính toán phần tư thứ nhất với đầu vào là 1, phần tư thứ 2 với đầu vào là 2 và phần tư thứ 3 với đầu vào là 3. Với đầu vào là 0, phần tư trả về giá trị nhỏ nhất trong dữ liệu.

Mẹo trong trường hợp này là sắp xếp các quy tắc định dạng có điều kiện để chúng chạy theo cùng một hướng. Quy tắc đầu tiên đánh dấu các giá trị lớn hơn phần tư thứ 3. Quy tắc thứ hai đánh dấu các giá trị lớn hơn phần tư thứ 2, quy tắc thứ 3 làm nổi bật dữ liệu lớn hơn phần tư thứ nhất và quy tắc cuối cùng đánh dấu dữ liệu lớn hơn giá trị tối thiểu.

https://exceljet.net/formula/highlight-data-by-quartile