Công thức Excel: Đếm các mục trong danh sách
Công thức Excel: Đếm các mục trong danh sách

Công thức chung
=COUNTIFS(A:A,A1,B:B,B1)
Tóm lược

Để tạo tổng số các giá trị xuất hiện trong danh sách hoặc bảng, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=COUNTIFS(B:B,B5,C:C,C5)

Giải trình

Hàm COUNTIFS nhận các cặp phạm vi / tiêu chí và cung cấp số lượng khi tất cả các tiêu chí khớp nhau. Ví dụ này, chứa hai cặp phạm vi / tiêu chí.

Trong cặp 1, phạm vi là B: B (được nhập dưới dạng tham chiếu cột đầy đủ) và tiêu chí là B5. Tự nó, cặp này sẽ trả về tổng số mọi giá trị trong cột B.

Trong cặp 2, phạm vi là C: C và tiêu chí là C5. Tự nó, cặp này sẽ trả về tổng số mọi giá trị trong cột C.

Bởi vì cả hai cặp xuất hiện trong cùng một hàm COUNTIF, chúng liên kết các giá trị trong cột B với các giá trị trong cột C và COUNTIFS tạo ra tổng số mỗi kết hợp B / C xuất hiện trong bảng.

https://exceljet.net/formula/count-items-in-list