Công thức Excel: Đếm ô có chứa số
Công thức Excel: Đếm ô có chứa số

Công thức chung
=COUNT(rng)
Tóm lược

Để đếm số ô không trống, hãy sử dụng COUNT hàm. Ở dạng chung của công thức (ở trên) rng đại diện cho một loạt các ô.

Trong ví dụ, ô hiện hoạt chứa công thức này:

=COUNT(B5:B9)

Giải trình

Hàm COUNT hoàn toàn tự động. Nó đếm số ô trong phạm vi chứa số và trả về kết quả.

Đếm các ô không chứa số

Để đếm số lượng ô trong một phạm vi đừng chứa số, sử dụng cái này Hàm SUMPRODUCT:

=SUMPRODUCT(--NOT(ISNUMBER(B5:B9)))

https://exceljet.net/formula/count-cells-that-contain-numbers