Công thức Excel: Đếm ô có năm ký tự
Công thức Excel: Đếm ô có năm ký tự

Công thức chung
=COUNTIF(rng,"?????")
Tóm lược

Để đếm số ô có chứa một số ký tự văn bản nhất định, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF. Ở dạng chung của công thức (ở trên), rng là một dải ô và “?” là một ký tự đại diện khớp với bất kỳ ký tự đơn nào.

Trong ví dụ, ô hiện hoạt chứa công thức này:

=COUNTIF(B5:B10,"?????")

Giải trình

COUNTIF đếm số lượng ô trong phạm vi chứa năm ký tự bằng cách khớp nội dung của mỗi ô với mẫu “?????”, được cung cấp làm tiêu chí cho COUNTIF. Các “?” biểu tượng là một ký tự đại diện trong Excel có nghĩa là “khớp với bất kỳ ký tự đơn nào”, vì vậy mẫu này sẽ đếm các ô chứa năm ký tự bất kỳ. Số lượng ô phù hợp với mẫu này được trả về dưới dạng số, trong ví dụ, là số 2.

https://exceljet.net/formula/count-cells-that-contain-five-characters