Công thức Excel: Đếm các ô không chứa
Công thức Excel: Đếm các ô không chứa

Công thức chung
=COUNTIF(rng,"<>*txt*")
Tóm lược

Để đếm số ô không chứa văn bản nhất định, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF. Ở dạng chung của công thức (ở trên), rng là một dải ô, txt đại diện cho văn bản mà các ô không được chứa và “*” là một ký tự đại diện khớp với bất kỳ số ký tự nào.

Trong ví dụ, ô hiện hoạt chứa công thức này:

=COUNTIF(B4:B11,"<>*a*")

Giải trình

COUNTIF đếm số lượng ô trong phạm vi không chứa “a” bằng cách khớp nội dung của mỗi ô với mẫu “* a *”, được cung cấp làm tiêu chí. Biểu tượng “*” (dấu hoa thị) là một ký tự đại diện trong Excel có nghĩa là “khớp với bất kỳ số ký tự nào” và “” có nghĩa là “không bằng nhau”, vì vậy mẫu này sẽ đếm bất kỳ ô nào không chứa “a” ở bất kỳ vị trí nào . Số lượng ô phù hợp với mẫu này được trả về dưới dạng số.

Với tham chiếu ô

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh công thức này để sử dụng nội dung của một ô khác có chứa văn bản mà bạn không muốn đếm. Dạng chung của công thức trông như sau:

=COUNTIF(rng,"<>*"&a1&"*")

Loại trừ khoảng trống

Để loại trừ các ô trống, bạn có thể chuyển sang COUNTIFS và thêm một tiêu chí khác như sau:

=COUNTIFS(range,"<>*a*",range,"?*") // requires some text

https://exceljet.net/formula/count-cells-that-do-not-contain