Công thức Excel: Đếm nếu hàng đáp ứng nhiều tiêu chí nội bộ
Công thức Excel: Đếm nếu hàng đáp ứng nhiều tiêu chí nội bộ

Công thức chung
=SUMPRODUCT((logical1)*(logical2))
Tóm lược

Để đếm các hàng trong bảng đáp ứng nhiều tiêu chí, một số tiêu chí phụ thuộc vào các kiểm tra logic hoạt động ở cấp hàng, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Bối cảnh

Bạn có một bảng chứa kết quả của các trận đấu thể thao. Bạn có bốn cột: đội nhà, đội khách, điểm đội nhà, điểm đội khách. Đối với một đội nhất định, bạn chỉ muốn đếm các trận đấu (hàng) mà đội đó đã thắng ở nhà. Thật dễ dàng để đếm các trận đấu (hàng) trong đó một đội là đội chủ nhà, nhưng làm thế nào để bạn chỉ đếm các trận thắng?

Đây là một cách sử dụng tốt của hàm SUMPRODUCT, hàm này có thể xử lý các hoạt động mảng (suy nghĩ các hoạt động xử lý các phạm vi) nguyên bản.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô H5 là:

=SUMPRODUCT((B5:B10=G5)*(D5:D10>E5:E10))

Giải trình

Hàm SUMPRODUCT được lập trình để xử lý các mảng nguyên bản mà không yêu cầu Control Shift Enter. Hành vi mặc định của nó là nhân các phần tử tương ứng trong một hoặc nhiều mảng với nhau, sau đó tính tổng các tích. Khi cho một mảng duy nhất, nó trả về tổng của các phần tử trong mảng.

Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng hai biểu thức logic bên trong một đối số mảng. Chúng ta có thể đặt mỗi biểu thức thành một đối số riêng biệt, nhưng sau đó chúng ta cần phải ép buộc các giá trị TRUE FALSE hợp lý thành các giá trị một và số không bằng một toán tử khác.

Bằng cách sử dụng toán tử nhân để nhân hai mảng với nhau, Excel sẽ tự động buộc các giá trị logic thành một và số không.

Sau khi hai biểu thức logic được đánh giá, công thức sẽ giống như sau:

=SUMPRODUCT(({FALSE;TRUE;FALSE;TRUE;FALSE;TRUE})*({TRUE;TRUE;TRUE;FALSE;TRUE;TRUE}))

Sau khi nhân hai mảng, công thức sẽ như sau:

=SUMPRODUCT({0;1;0;0;0;1})

Chỉ còn lại một mảng, SUMPRODUCT chỉ cần cộng các phần tử trong mảng và trả về tổng.

https://exceljet.net/formula/count-if-row-meets-multiple-internal-criteria