Excel formula: Count cells equal to case sensitive
Công thức Excel: Đếm ô có phân biệt chữ hoa chữ thường

Công thức chung
=SUMPRODUCT((--EXACT(value,range)))
Tóm lược

Để đếm các ô có chứa văn bản cụ thể, có tính đến chữ hoa và chữ thường, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên Hàm EXACT cùng với Hàm SUMPRODUCT. Trong ví dụ được hiển thị, E5 chứa công thức này, được sao chép xuống:

=SUMPRODUCT((--EXACT(D5,names)))

Trong đó “tên” là phạm vi được đặt tên B5: B11. Điều này cung cấp số lượng phân biệt chữ hoa chữ thường của mỗi tên được liệt kê trong cột D.

Giải trình

Hàm EXACT nhận hai đối số, text1 và text2. Khi text1 và text2 khớp chính xác (tương ứng với chữ hoa chữ thường), hàm EXACT trả về giá trị TRUE. Nếu không, EXACT trả về FALSE:

=EXACT("ayako","ayako") // returns TRUE
=EXACT("ayako","Ayako") // returns FALSE

Trong ví dụ được hiển thị, chúng ta cần kiểm tra tất cả các giá trị trong cột B mỗi khi chúng ta đếm một tên trong cột D. Vì chúng ta đưa ra nhiều giá trị CHÍNH XÁC nên nó trả về nhiều kết quả. Trong E5, EXACT trả về:

{FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;TRUE;TRUE}

Mỗi TRUE đại diện cho một kết quả khớp chính xác của “ayako” trong B5: B11. Bởi vì chúng tôi muốn đếm kết quả, chúng tôi sử dụng Âm kép (-) để chuyển đổi các giá trị TRUE và FALSE thành 1 và 0. Mảng kết quả là:

{0;0;0;0;1;1;1}

Cuối cùng, SUMPRODUCT tính tổng các giá trị trong mảng và trả về 3.

Lưu ý: Vì SUMPRODUCT có thể xử lý mảng nguyên bản, không cần thiết phải sử dụng Control + Shift + Enter để nhập công thức này.

https://exceljet.net/formula/count-cells-equal-to-case-sensitive