Excel formula: Count cells equal to
Công thức Excel: Đếm ô bằng

Công thức chung
=COUNTIF(range,value)
Tóm lược

Để đếm số ô bằng một giá trị cụ thể, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTIF. Trong ví dụ được hiển thị, G6 chứa công thức này:

=COUNTIF(D5:D11,"red")

Giải trình

Hàm COUNTIF hoàn toàn tự động – nó đếm số ô trong một phạm vi phù hợp với tiêu chí được cung cấp.

Đối với dải ô, chúng tôi sử dụng D5: D11, chứa các màu. Đối với tiêu chí, chúng tôi chỉ cần sử dụng “màu đỏ”.

COUNTIF trả về số lượng các giá trị trong D5: D11 bằng “đỏ”.

Lưu ý: khi các giá trị văn bản được cung cấp trực tiếp dưới dạng tiêu chí, chúng cần được đặt trong dấu ngoặc kép (“”). Nếu bạn có một tiêu chí trong một ô khác, bạn có thể cung cấp địa chỉ ô làm tiêu chí mà không có dấu ngoặc kép, như được thấy trong ví dụ này.

https://exceljet.net/formula/count-cells-equal-to