Công thức Excel: Đếm ô có chứa văn bản
Công thức Excel: Đếm ô có chứa văn bản

Công thức chung
=COUNTIF(rng,"*")
Tóm lược

Để đếm số ô có chứa văn bản (nghĩa là không phải số, không phải lỗi, không trống), hãy sử dụng hàm COUNTIF và ký tự đại diện. Ở dạng chung của công thức (ở trên), rng là một dải ô và “*” là một ký tự đại diện khớp với bất kỳ số ký tự nào.

Trong ví dụ, ô hiện hoạt chứa công thức này:

=COUNTIF(B4:B8,"*")

Giải trình

COUNTIF đếm số ô phù hợp với tiêu chí được cung cấp. Trong trường hợp này, tiêu chí được cung cấp dưới dạng ký tự đại diện ký tự “*” khớp với bất kỳ số ký tự văn bản nào.

Một số lưu ý:

  • Các giá trị logic TRUE và FALSE không được tính là văn bản
  • Các số không được tính bằng “*” trừ khi chúng được nhập dưới dạng văn bản
  • Một ô trống bắt đầu bằng dấu nháy đơn (‘) sẽ được tính.

Giải pháp COUNTIFS

Nếu bạn cần giới hạn số lượng để đáp ứng các tiêu chí cụ thể hơn, bạn có thể chuyển sang hàm COUNTIFs. Ví dụ: để đếm các ô có văn bản, nhưng loại trừ các ô chỉ có ký tự khoảng trắng, bạn có thể sử dụng:

=COUNTIFS(range,"*",range,"<> ")

Giải pháp SUMPRODUCT

Bạn cũng có thể sử dụng SUMPRODUCT để đếm các giá trị văn bản cùng với hàm ISTEXT như sau:

=SUMPRODUCT(--ISTEXT(rng))

Dấu gạch nối đôi (được gọi là một đơn phân kép) ép buộc kết quả của ISTEXT từ một giá trị logic là TRUE hoặc FALSE, thành 1 và 0. Sau đó hàm SUMPRODUCT trả về tổng các giá trị đơn và số không.

https://exceljet.net/formula/count-cells-that-contain-text