Công thức Excel: Đếm ô trên 100 ký tự
Công thức Excel: Đếm ô trên 100 ký tự

Công thức chung
=SUMPRODUCT(N(LEN(range)>100))
Tóm lược

Để đếm các ô chứa nhiều hơn một số ký tự nhất định, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên GIỚI THIỆU, LEN, và N chức năng. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C2 là:

=SUMPRODUCT(N(LEN(B5:B11)>100))

Giải trình

Làm việc từ trong ra ngoài, hàm LEN chạy trên phạm vi B5: B11. Bởi vì chúng tôi cung cấp cho LEN nhiều giá trị, nó trả về nhiều kết quả trong một mảng như thế này:

{127; 78; 43; 112; 59; 72; 154}

Được đánh giá dựa trên biểu thức logic> 100. Điều này dẫn đến một mảng các giá trị TRUE FALSE:

{TRUE; FALSE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE}

Sau đó, hàm N chuyển đổi các giá trị này thành giá trị đơn và số không:

{1; 0; 0; 1; 0; 0; 1}

Cuối cùng, mảng được xử lý bởi SUMPRODUCT, trả về 3:

=SUMPRODUCT({1;0;0;1;0;0;1})

https://exceljet.net/formula/count-cells-over-100-characters