Công thức Excel: Đếm các ô trống
Công thức Excel: Đếm các ô trống

Công thức chung
=COUNTBLANK(range)
Tóm lược

Để đếm số ô trống, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTBLANK. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong ô E5 là:

=COUNTBLANK(B5:B14)

Vì có hai ô trống trong phạm vi, COUNTBLANK trả về 2

Giải trình

Hàm COUNTBLANK đếm số ô trong phạm vi không chứa bất kỳ giá trị nào và trả về kết quả là số này. Các ô chứa văn bản, số, ngày tháng, lỗi, v.v. không được tính. COUNTBLANK hoàn toàn tự động. Chỉ cần vượt qua một phạm vi và COUNTBLANK sẽ trả về một kết quả. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5 là:

=COUNTBLANK(B5:B14) // returns 2

Vì có hai ô trống trong phạm vi, COUNTBLANK trả về 2.

Đếm không trống

Để đếm các ô được không phải trống, bạn có thể sử dụng Hàm COUNTA. Công thức trong E6 là:

=COUNTA(B5:B14) // returns 8

COUNTA trả về 8, vì tám ô trong phạm vi chứa một giá trị. Để biết thêm chi tiết và các tùy chọn, xem ví dụ này.

https://exceljet.net/formula/count-cells-that-are-blank