Công thức Excel: Đếm số bắt đầu bằng
Công thức Excel: Đếm số bắt đầu bằng

Công thức chung
=SUMPRODUCT(--(LEFT(range,chars)="xx"))
Tóm lược

Để đếm các số trong một phạm vi bắt đầu bằng các số cụ thể, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm SUMPRODUCT và hàm LEFT.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E6 là:

=SUMPRODUCT(--(LEFT(B5:B11,2)="25"))

Giải trình

Bên trong SUMPRODUCT, chúng tôi sử dụng hàm LEFT trên phạm vi số như sau:

LEFT(B5:B11,2)

Điều này tạo ra một mảng kết quả như sau:

{"25";"25";"35";"45";"25";"45";"25"}

Sau đó, chúng tôi so sánh từng giá trị với “25” để buộc kết quả TRUE hoặc FALSE. Lưu ý rằng LEFT tự động chuyển đổi các số thành văn bản, vì vậy chúng tôi sử dụng giá trị văn bản “25” để so sánh. Kết quả là một mảng các giá trị TRUE và FALSE:

=SUMPRODUCT(--({TRUE;TRUE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;TRUE}))

Tiếp theo, chúng ta sử dụng hai giá trị TRUE FALSE để ép buộc các giá trị TRUE FALSE thành 1 và 0, tạo ra một mảng số:

=SUMPRODUCT({1;1;0;0;1;0;1})

Sau đó, hàm SUMPRODUCT chỉ cần tính tổng các phần tử trong mảng và trả về 4.

https://exceljet.net/formula/count-numbers-that-begin-with