Công thức Excel: Đối sánh gần đúng cơ bản XLOOKUP
Công thức Excel: Đối sánh gần đúng cơ bản XLOOKUP

Công thức chung
=XLOOKUP(value,rng1,rng2,,-1)
Tóm lược

Để sử dụng XLOOKUP để tìm so khớp gần đúng, hãy cung cấp rõ ràng match_mode trong đối số thứ tư. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5, được sao chép xuống bảng, là:

=XLOOKUP(E5,qty,disc,,-1)

Ở đâu qty (B5: B13) và đĩa (C5: C13) là phạm vi được đặt tên.

Giải trình

Trong ví dụ được hiển thị, bảng B4: C13 chứa chiết khấu dựa trên số lượng. Khi số lượng càng nhiều thì chiết khấu cũng tăng theo. Bảng trong E4: F10 hiển thị chiết khấu do XLOOKUP trả lại cho một số số lượng ngẫu nhiên. XLOOKUP được định cấu hình để sử dụng số lượng trong cột E để tìm mức chiết khấu thích hợp. Công thức trong F5, được sao chép xuống, là:

=XLOOKUP(E5,qty,disc,-1)
  • Các lookup_value đến từ ô E5
  • Các lookup_array là phạm vi được đặt tên qty (B5: B13)
  • Các return_array là phạm vi được đặt tên đĩa (C5: C13)
  • Các không tìm thấy đối số là không cung cấp
  • Các match_mode được đặt thành -1 (đối sánh chính xác hoặc nhỏ hơn tiếp theo)
  • Các search_mode không được cung cấp và mặc định là 1 (đầu tiên đến cuối cùng)

Lưu ý: Hãy lưu ý nếu bạn cung cấp chuỗi trống (“”) cho not_found. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào, XLOOKUP sẽ không hiển thị gì thay vì # N / A. Nói cách khác, một chuỗi rỗng không có nghĩa là NULL, nó có nghĩa là “không hiển thị gì nếu không tìm thấy kết quả phù hợp”.

Tại mỗi hàng, XLOOKUP tra cứu số lượng trong cột E trong phạm vi B5: B13. Khi tìm thấy kết quả phù hợp chính xác, phần chiết khấu tương ứng trong cột C sẽ được trả về. Khi không tìm thấy kết quả khớp chính xác, khoản chiết khấu liên quan đến số lượng nhỏ nhất tiếp theo sẽ được trả lại.

XLOOKUP so với VLOOKUP

Tương đương với Công thức VLOOKUP cho ví dụ này là một trong hai công thức dưới đây:

=VLOOKUP(E5,B5:C13,2) // default approximate
=VLOOKUP(E5,B5:C13,2,1) // explicit approximate

Có một số khác biệt đáng chú ý:

  • VLOOKUP yêu cầu mảng bảng đầy đủ làm đối số thứ hai. XLOOKUP chỉ yêu cầu phạm vi có giá trị tra cứu.
  • VLOOKUP yêu cầu một chỉ mục cột để chỉ định một cột kết quả. XLOOKUP yêu cầu một phạm vi chứa các giá trị kết quả.
  • VLOOKUP thực hiện một so khớp gần đúng theo mặc định. XLOOKUP thực hiện đối sánh chính xác theo mặc định.
  • VLOOKUP yêu cầu dữ liệu tra cứu được sắp xếp theo giá trị tra cứu. XLOOKUP hoạt động với dữ liệu chưa được sắp xếp.

https://exceljet.net/formula/xlookup-basic-approximate-match