Công thức Excel: Các giá trị riêng biệt
Công thức Excel: Các giá trị riêng biệt

Công thức chung
=UNIQUE(data,FALSE,TRUE)
Tóm lược

Để trích xuất danh sách các giá trị riêng biệt từ một tập dữ liệu (tức là các giá trị chỉ xuất hiện một lần), bạn có thể sử dụng Hàm UNIQUE. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là:

=UNIQUE(B5:B16,FALSE,TRUE)

xuất ra 2 giá trị riêng biệt trong dữ liệu, “màu tím” và “màu xám”.

Giải trình

Ví dụ này sử dụng hàm UNIQUE. Với cài đặt mặc định, UNIQUE sẽ xuất ra danh sách các giá trị duy nhất, tức là các giá trị xuất hiện một hoặc nhiều lần trong dữ liệu nguồn. Tuy nhiên, UNIQUE có đối số thứ ba tùy chọn, được gọi là “error_once”, khi được đặt thành TRUE, sẽ khiến UNIQUE chỉ trả về các giá trị xuất hiện một lần trong dữ liệu.

Trong ví dụ được hiển thị, các đối số của UNIQUE được cấu hình như sau:

  • mảng – B5: B16
  • by_col – FALSE
  • xảy ra – TRUE

Bởi vì error_once được đặt thành TRUE, UNIQUE xuất ra 2 giá trị trong dữ liệu chỉ xuất hiện một lần: “màu tím” và “màu xám”.

Lưu ý rằng đối số by_col là tùy chọn và mặc định là FALSE, vì vậy nó có thể được bỏ qua:

=UNIQUE(data,,TRUE)

TRUE và FALSE cũng có thể được thay thế bằng 1 và 0 như sau:

=UNIQUE(data,0,1)

Dải nguồn động

UNIQUE sẽ không tự động thay đổi phạm vi nguồn nếu dữ liệu được thêm vào hoặc xóa. Để cung cấp cho UNIQUE một phạm vi động sẽ tự động thay đổi kích thước khi cần, bạn có thể sử dụng Bảng Excelhoặc tạo một phạm vi được đặt tên động với một công thức.

https://exceljet.net/formula/distinct-values