Công thức Excel: giá trị nhỏ nhất thứ n
Công thức Excel: giá trị nhỏ nhất thứ n

Công thức chung
=SMALL(range,nth)
Tóm lược

Để nhận giá trị nhỏ nhất thứ 2, giá trị nhỏ thứ 3, giá trị nhỏ nhất thứ 4, v.v., từ một tập dữ liệu, bạn có thể sử dụng Chức năng NHỎ. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:

=SMALL(times,F5)

trả về số lần nhỏ nhất thứ n bằng cách sử dụng giá trị trong cột F cho n.

Giải trình

Hàm SMALL hoàn toàn tự động – bạn chỉ cần cung cấp một phạm vi và một số nguyên cho “thứ n” để chỉ định giá trị được xếp hạng mà bạn muốn. Tên chính thức cho các đối số này là “mảng” và “k”.

Lưu ý: bạn cũng có thể sử dụng Hàm MIN để nhận giá trị nhỏ nhất (tức là giá trị nhỏ nhất thứ 1).

https://exceljet.net/formula/nth-smallest-value