Hàm ABS trong Excel
Hàm ABS trong Excel

Tóm lược

Hàm ABS trong Excel trả về giá trị tuyệt đối của một số. Số âm được chuyển đổi thành số dương và số dương không bị ảnh hưởng.

Mục đích
Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Giá trị trả lại
Một số dương.

Cú pháp
= ABS (số)
Tranh luận
  • con số – Số nhận giá trị tuyệt đối của.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Ví dụ: ABS (-3) trả về giá trị 3 và ABS (3) trả về giá trị 3, vì hàm ABS trả về khoảng cách của một số từ 0.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-abs-function