Hàm ACCRINT trong Excel
Hàm ACCRINT trong Excel

Tóm lược
Hàm ACCRINT trong Excel trả về tiền lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi định kỳ

Mục đích
Nhận lãi cộng dồn định kỳ

Giá trị trả lại
Tiền lãi tích lũy

Cú pháp
= ACCRINT (id, fd, sd, rate, par, freq, [basis], [calc])
Tranh luận
 • Tôi – Ngày phát hành chứng khoán.
 • fd – Ngày tính lãi đầu tiên của chứng khoán.
 • sd – Ngày thanh toán chứng khoán.
 • tỷ lệ – Lãi suất của chứng khoán.
 • ngang bằng – Mệnh giá của chứng khoán.
 • freq – Thanh toán phiếu thưởng mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2; hàng quý = 4).
 • nền tảng – [optional] Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).
 • calc – [optional] Phương pháp tính toán (xem bên dưới, mặc định = TRUE).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Trong lĩnh vực tài chính, giá trái phiếu được báo “sạch”. “Giá sạch” của trái phiếu không bao gồm bất kỳ khoản lãi nào được tích lũy kể từ ngày phát hành hoặc khoản thanh toán phiếu giảm giá gần đây nhất. “Giá bẩn” của trái phiếu là giá bao gồm cả lãi phát sinh. Hàm ACCRINT có thể được sử dụng để tính lãi tích lũy cho một chứng khoán trả lãi định kỳ, nhưng hãy chú ý đến cấu hình ngày.

Cấu hình ngày

Theo mặc định, ACCRINT sẽ tính lãi tích lũy từ ngày phát hành. Nếu ngày quyết toán là trong kỳ đầu tiên, điều này có hiệu quả. Tuy nhiên, nếu ngày giải quyết là không phải trong kỳ đầu tiên, bạn có thể không muốn tổng số tiền lãi tích lũy từ ngày phát hành mà là tiền lãi được tích lũy từ ngày lãi cuối cùng (ngày phiếu thưởng trước đó). Như một giải pháp thay thế, dựa trên bài viết ở đây:

 • đặt ngày phát hành thành ngày phiếu trước
 • đặt ngày lãi đầu tiên ngày phiếu trước

Lưu ý: Theo tài liệu của Microsoft, phương pháp calc kiểm soát cách tính tổng lãi cộng dồn khi ngày thanh toán> lãi đầu tiên. Giá trị mặc định là TRUE, trả về tổng số tiền lãi tích lũy từ ngày phát hành đến ngày thanh toán. Đặt phương pháp tính toán thành FALSE được cho là sẽ trả lại tiền lãi tích lũy từ lần đầu tiên đến ngày thanh toán. Tuy nhiên, tôi không thể tạo ra hành vi này. Do đó, trong ví dụ dưới đây, ngày phát hành và ngày tính lãi đầu tiên được đặt thành ngày phiếu thưởng trước đó (như mô tả ở trên).

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi muốn tính lãi tích lũy cho một trái phiếu với lãi suất phiếu giảm giá 5%. Ngày phát hành là 5 tháng 4 năm 2018, ngày thanh toán là 1 tháng 2 năm 2019 và ngày phiếu thưởng cuối cùng là 15 tháng 10 năm 2018. Chúng tôi muốn tiền lãi tích lũy từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Công thức trong F5 là:

=ACCRINT(C9,C9,C8,C6,C5,C12,C13,TRUE)

Với các đầu vào này, hàm ACCRINT trả về $ 14,72, với đơn vị tiền tệ định dạng số đã áp dụng.

Nhập ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được minh họa trong ví dụ. Để nhập ngày hợp lệ trực tiếp bên trong một hàm, bạn có thể sử dụng Hàm DATE. Để minh họa, công thức dưới đây có tất cả các giá trị được mã hóa cứng. Hàm DATE được sử dụng để cung cấp từng ngày trong số ba ngày bắt buộc:

=ACCRINT(DATE(2018,10,15),DATE(2018,10,15),DATE(2019,2,1),0.05,1000,2,0,TRUE)

Nền tảng

Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm ACCRINT cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Điều này bài viết trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.

Nền tảng Số ngày
0 hoặc bị bỏ qua Hoa Kỳ (NASD) 30/360
1 Thực tế / thực tế
2 Thực tế / 360
3 Thực tế / 365
4 Châu Âu 30/360

Ghi chú

 • Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
 • Tất cả các ngày, cộng với tần suất và cơ sở, được cắt ngắn thành số nguyên.
 • Nếu ngày tháng không hợp lệ (tức là không phải ngày tháng thực sự) thì ACCRINT trả về giá trị lỗi #VALUE!
 • ACCRINT trả về #NUM khi:
  • ngày phát hành> = ngày giải quyết
  • tỷ lệ
  • tần số không phải là 1, 2 hoặc 4
  • Cơ sở nằm ngoài phạm vi

https://exceljet.net/excel-functions/excel-accrint-function