Hàm ADDRESS trong Excel
Hàm ADDRESS trong Excel

Tóm lược

Hàm ADDRESS trong Excel trả về địa chỉ cho một ô dựa trên một số hàng và cột nhất định. Ví dụ: = ADDRESS (1,1) trả về $ A $ 1. ADDRESS có thể trả về một địa chỉ ở định dạng tương đối hoặc tuyệt đối và có thể được sử dụng để tạo tham chiếu ô bên trong một công thức.

Mục đích
Tạo địa chỉ ô từ một hàng và cột nhất định

Giá trị trả lại
Địa chỉ ô trong trang tính hiện tại hoặc trang tính đã cho.

Cú pháp
= ADDRESS (row_num, col_num, [abs_num], [a1], [sheet])
Tranh luận
  • row_num – Số hàng để sử dụng trong địa chỉ ô.
  • col_num – Số cột để sử dụng trong địa chỉ ô.
  • abs_num – [optional] Kiểu địa chỉ (tức là tuyệt đối, tương đối). Giá trị mặc định là tuyệt đối.
  • a1 – [optional] Kiểu tham chiếu, A1 so với R1C1. Mặc định là kiểu A1.
  • tấm – [optional] Tên của trang tính sẽ sử dụng. Mặc định cho trang tính hiện tại.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng ADDRESS để tạo địa chỉ từ một số hàng và cột nhất định. Ví dụ:

ADDRESS(1,1) returns $A$1
ADDRESS(1,1,4) returns A1

Abs_num Chìa khóa:
1 hoặc bỏ qua Tuyệt đối
2 Hàng tuyệt đối; cột tương đối
3 Hàng tương đối; cột tuyệt đối
4 Tương đối

https://exceljet.net/excel-functions/excel-address-function