Hàm ATAN trong Excel
Hàm ATAN trong Excel

Tóm lược

Hàm ATAN trong Excel trả về tang ngược của một số. Hàm là nghịch biến của TAN.

Mục đích
Nhận arctangent của một số

Giá trị trả lại
Góc tính bằng radian.

Cú pháp
= ATAN (số)
Tranh luận
  • con số – Giá trị để nhận được tiếp tuyến nghịch đảo của.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm ATAN trong Excel trả về tiếp tuyến nghịch đảo hoặc tiếp tuyến cung của một số. Về mặt hình học, hàm trả về góc của một tam giác vuông với tỷ số của cạnh đối diện của nó so với cạnh kề của nó. Hàm ATAN là nghịch đảo của hàm TAN. Ví dụ, nếu độ dài cạnh kề của tam giác vuông là 3 và độ dài cạnh đối diện của nó là 3 để tìm góc của tam giác thì công thức là:

=ATAN(3/3) // Returns 0.785 radians

Chuyển đổi kết quả thành độ

ATAN trả về góc tính bằng radian. Để chuyển đổi kết quả từ radian sang độ, hãy nhân kết quả với 180 / PI () hoặc sử dụng Hàm DEGREES. Ví dụ: để chuyển đổi kết quả của ATAN (1) thành độ, bạn có thể sử dụng một trong hai công thức dưới đây:

=ATAN(1)*180/PI() // Returns 45 degrees
=DEGREES(ATAN(1)) // Returns 45 degrees

Sự khác biệt giữa ATAN và ATAN2

Hàm ATAN2 rất hữu ích để lấy góc tương ứng với một điểm trong Hệ tọa độ Descartes tạo nên hình dạng của một tam giác vuông. Đối với các điểm ở góc phần tư thứ nhất và thứ tư của hệ tọa độ, ATAN và ATAN2 sẽ trả về cùng một góc như được biểu thị trong công thức:

=ATAN(y/x)=ATAN2(x,y)

Đối với các điểm ở góc phần tư thứ hai và thứ ba của hệ tọa độ, hàm ATAN sẽ trả về góc so với hướng trục x âm. Hàm ATAN2, bằng cách so sánh, trả về góc so với trục x dương là tiêu chuẩn để đo góc.

Excel ATAN2 so với Hàm ATAN

Đồ thị

Đồ thị của hàm ATAN

Đồ thị của ATAN, được hiển thị ở trên, trực quan hóa đầu ra của hàm. Đầu ra của hàm được giới hạn trong khoảng từ -π / 2 đến π / 2.

Hình ảnh lịch sự của wumbo.net.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-atan-function