Hàm ATAN2 trong Excel
Hàm ATAN2 trong Excel

Tóm lược
Hàm ATAN2 trong Excel trả về giá trị arctang từ tọa độ x và y. Về mặt hình học, hàm trả về góc radian tương ứng với điểm đầu vào.

Mục đích
Nhận arctangent từ tọa độ x và y

Giá trị trả lại
Góc tính bằng radian của điểm.

Cú pháp
= ATAN2 (x_num, y_num)
Tranh luận
  • x_num – Tọa độ x của điểm đầu vào.
  • y_num – Tọa độ y của điểm đầu vào.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm ATAN2 trong Excel trả về đường cung từ tọa độ x và y của một điểm. Về mặt hình học, hàm trả về góc radian tương ứng với tọa độ của điểm đầu vào. Nếu bạn tưởng tượng một tia bắt đầu từ gốc của hệ tọa độ và kéo dài ra ngoài, mọi điểm dọc theo tia sẽ trả về cùng một giá trị góc. Một vòng tròn bán kính một thể hiện tất cả các giá trị trả về có thể có cho hàm.

ATAN2 Vòng tròn đơn vị chức năng

Đối với các giá trị y âm, hàm trả về một góc âm. Một góc được đo từ chiều dương của trục x với chiều dương theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và chiều âm theo chiều kim đồng hồ.

ATAN2 Giá trị Y âm

Chuyển đổi đầu ra thành độ

Để chuyển đổi đầu ra của hàm ATAN2 từ radian sang độ, công thức là:

=ATAN2(x,y)*180/PI() // Returns angle in degrees

Ngoài ra, công thức độ có thể được sử dụng để chuyển đổi góc thành độ.

=DEGREES(ATAN2(x,y))// Returns angle in degrees

Sự khác biệt giữa ATAN và ATAN2

Đối với các điểm trong góc phần tư thứ nhất và thứ tư, hàm ATAN2 trả về đầu ra giống hệt với ATAN chức năng. Mối quan hệ này được thể hiện trong công thức dưới đây:

= ATAN2(x,y) = ATAN(y/x)

Đối với các điểm trong góc phần tư thứ hai và thứ ba, hàm ATAN trả về góc so với trục hướng x âm.

ATAN2 vs ATAN

https://exceljet.net/excel-functions/excel-atan2-function