Hàm BIN2DEC trong Excel
Hàm BIN2DEC trong Excel

Tóm lược
Hàm BIN2DEC trong Excel chuyển đổi một số nhị phân sang số thập phân tương đương. Số đầu vào chỉ được chứa các số không và số một và dài dưới 10 ký tự, nếu không hàm trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

Mục đích
Chuyển đổi một số nhị phân thành thập phân

Giá trị trả lại
Số thập phân

Cú pháp
= BIN2DEC (số)
Tranh luận
  • con số – Số nhị phân bạn muốn chuyển đổi sang số thập phân.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Bit đầu tiên của số nhị phân cho biết số đó là số dương hay số âm. Chín chữ số còn lại đại diện cho kích thước của số, giá trị lớn nhất là 511 (2 ^ 9 – 1). Một số nhị phân âm được mong đợi sử dụng ký hiệu bổ sung của cả hai.

Dải đầu vào BIN2DEC

https://exceljet.net/excel-functions/excel-bin2dec-function