Hàm BINOM.DIST trong Excel
Hàm BINOM.DIST trong Excel

Tóm lược

Hàm BINOM.DIST trong Excel trả về xác suất phân phối nhị thức số hạng riêng lẻ. Bạn có thể sử dụng BINOM.DIST để tính toán xác suất mà một sự kiện sẽ xảy ra một số lần nhất định trong một số lần thử nhất định.

Mục đích
Nhận xác suất phân phối nhị thức

Giá trị trả lại
Xác suất được tính toán

Cú pháp
= BINOM.DIST (số_số, thử nghiệm, xác suất_s, tích lũy)
Tranh luận
  • số_s – Số lần thành công.
  • thử nghiệm – Số lượng các thử nghiệm độc lập.
  • xác suất – Xác suất thành công của mỗi lần thử.
  • tích lũy – TRUE = hàm phân phối tích lũy, FALSE = hàm khối lượng xác suất.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm BINOM.DIST trả về xác suất phân phối nhị thức số hạng riêng lẻ. Bạn có thể sử dụng BINOM.DIST để tính toán xác suất mà một sự kiện sẽ xảy ra một số lần nhất định trong một số lần thử nhất định. BINOM.DIST trả về xác suất dưới dạng số thập phân từ 0 đến 1.

Dữ liệu nhị phân xảy ra khi một quan sát chỉ có thể được xếp vào hai loại. Ví dụ, khi tung đồng xu, kết quả chỉ có thể là đầu hoặc sấp. Hoặc, khi lăn một con súc sắc, kết quả có thể là 6 hoặc không phải 6.

Thí dụ

Trong ví dụ được hiển thị, hàm BINOM.DIST được sử dụng để tính xác suất tung con 6 với một con xúc sắc. Vì một con xúc sắc có sáu mặt, xác suất để lăn một con 6 là 1/6 hoặc 0,1667. Cột B chứa số lần thử và công thức trong C5, được sao chép xuống, là:

=BINOM.DIST(B5,10,0.1667,TRUE) // returns 0.1614

trong đó xác suất trả về xác suất không đến 6 giây trong 10 lần thử nghiệm, khoảng 16%. Xác suất để có 6 trong 10 lần thử là khoảng 32%.

Công thức trong D5 giống nhau, ngoại trừ tích lũy đối số đã được đặt thành TRUE. Điều này khiến BINOM.DIST tính xác suất có “nhiều nhất” X thành công trong một số lần thử nhất định. Công thức trong D5, được sao chép xuống, là:

=BINOM.DIST(B5,10,0.1667,TRUE) // returns 0.1614

Trong ô D5, kết quả tương tự như C5 vì xác suất lăn nhiều nhất là 0 6s bằng xác suất lăn 0 6. Trong ô D8, kết quả là 0,9302, có nghĩa là xác suất để lăn nhiều nhất ba 6s trong 10 cuộn là khoảng 93%.

Ghi chú

  • BINOM.DIST trả về xác suất dưới dạng số thập phân từ 0 đến 1.
  • Number_s phải là một số nguyên và sẽ được cắt bớt thành một số nguyên nếu không.
  • Thử nghiệm phải là một số nguyên và sẽ được cắt ngắn thành một số nguyên nếu không.
  • Nếu number_s, lần thử hoặc xác suất_s không phải là số, BINOM.DIST trả về lỗi #VALUE! lỗi.
  • Nếu thử nghiệm number_s, BINOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! lỗi.
  • Nếu xác suất_s 1, BINOM.DIST trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-binom.dist-function