Hàm BITLSHIFT trong Excel
Hàm BITLSHIFT trong Excel

Tóm lược
Hàm BITLSHIFT trong Excel dịch chuyển một số theo số bit được chỉ định, nhân đôi hoặc giảm một nửa số một cách hiệu quả trong một số lần được chỉ định.

Mục đích
Trả về một số được dịch sang trái bởi một số bit

Giá trị trả lại
Số thập phân

Cú pháp
= BITLSHIFT (số, shift_amount)
Tranh luận
  • con số – Số được dịch chuyển bit.
  • shift_amount – Số lượng bit cần dịch chuyển, nếu âm sẽ dịch chuyển các bit sang phải.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Đối với bất kỳ sự thay đổi bit nào dẫn đến tràn số nguyên, trong đó kết quả lớn hơn 2 ^ 48 -1, hàm trả về giá trị lỗi #NUM! lỗi.

Làm thế nào nó hoạt động

Shift_amount có thể là số dương hoặc số âm. Nếu một số âm được cung cấp, thay vào đó, các bit sẽ được chuyển sang bên phải.

BITLSHIFT Biểu diễn nhị phân nội bộ

https://exceljet.net/excel-functions/excel-bitlshift-function