Hàm BITXOR trong Excel
Hàm BITXOR trong Excel

Tóm lược
Hàm BITXOR trong Excel trả về một số thập phân đại diện cho XOR theo chiều dọc của hai số. Đối với mỗi bit tương ứng trong biểu diễn nhị phân của các số, một phép toán XOR logic được thực hiện và trả về số kết quả.

Mục đích
Trả về ‘Bitwise Xor’ của hai số

Giá trị trả lại
Số thập phân

Cú pháp
= BITXOR (số 1, số 2)
Tranh luận
  • số 1 – Một số thập phân dương.
  • số 2 – Một số thập phân dương.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Các số đầu vào phải lớn hơn hoặc bằng 0 và không lớn hơn 2 ^ 48 – 1.

Sự khác biệt giữa OR và XOR

Khi một người phục vụ trong một quán ăn sáng hỏi bạn muốn cà phê HOẶC nước cam, họ thực sự đang hỏi bạn có muốn cà phê nước ép XOR không. Bạn có thể có cái này hoặc cái kia, nhưng không phải cả hai.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-bitxor-function