Hàm CHAR trong Excel
Hàm CHAR trong Excel

Tóm lược

Hàm CHAR trong Excel trả về một ký tự khi được cung cấp mã ký tự hợp lệ. CHAR có thể được sử dụng để chỉ định các ký tự khó nhập vào công thức. Ví dụ: CHAR (10) trả về ngắt dòng trên Windows và CHAR (13) trả về ngắt dòng trên Mac.

Mục đích
Nhận một ký tự từ một số

Giá trị trả lại
Một ký tự duy nhất được chỉ định bởi một số.

Cú pháp
= CHAR (số)
Tranh luận
  • con số – Một số từ 1 đến 255.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng CHAR để dịch số trang mã thành các ký tự thực tế.

CHAR có thể hữu ích khi bạn muốn chỉ định các ký tự trong công thức hoặc hàm khó hoặc không thể nhập trực tiếp. Ví dụ: bạn có thể sử dụng CHAR (10) để thêm ngắt dòng trong công thức trên Windows và CHAR (13) để thêm ngắt dòng trên Mac.

Ký tự được trả về dựa trên bộ ký tự được sử dụng bởi máy tính của bạn:

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1252 – Các cửa sổ

http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_Roman – Mac

https://exceljet.net/excel-functions/excel-char-function