Hàm COLUMNS trong Excel
Hàm COLUMNS trong Excel

Tóm lược

Hàm COLUMNS trong Excel trả về số cột trong một tham chiếu nhất định. Ví dụ: COLUMNS (A1: C3) trả về 3, vì phạm vi A1: C3 chứa 3 cột.

Mục đích
Lấy số cột trong một mảng hoặc tham chiếu.

Giá trị trả lại
Số cột

Cú pháp
= COLUMNS (mảng)
Tranh luận
  • mảng – Tham chiếu đến một phạm vi ô.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Sử dụng hàm COLUMNS để nhận số cột cho một tham chiếu hoặc phạm vi nhất định. Ví dụ: có 6 cột trong phạm vi A1: A10, vì vậy:

=COLUMNS(A1:F1) // returns 6

Phạm vi B1: D5 chứa 3 cột:

=COLUMNS(B1:D5) // returns 3

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COLUMNS để nhận số cột cho một mảng hằng số:

=COLUMNS({1,2,3,4,5}) // returns 5

Ghi chú

  • Mảng có thể là một dải ô hoặc một tham chiếu đến một nhóm ô liền kề.
  • Mảng có thể là một hằng số mảng hoặc một mảng được tạo bởi một công thức khác.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-columns-function