Hàm COMBINA trong Excel
Hàm COMBINA trong Excel

Tóm lược

Hàm COMBINA trong Excel trả về số lượng kết hợp có lặp lại được phép. Để đếm các kết hợp đừng cho phép lặp lại, sử dụng Hàm COMBIN.

Mục đích
Nhận số lượng kết hợp có lặp lại

Giá trị trả lại
Số lượng kết hợp dưới dạng số nguyên

Cú pháp
= COMBINA (số, số_chọn)
Tranh luận
  • con số – Tổng số mặt hàng.
  • number_chosen – Số lượng các mục trong mỗi tổ hợp.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm COMBINA trả về số lượng kết hợp cho một số mục nhất định. Sự kết hợp là một nhóm các mặt hàng có thứ tự không làm vấn đề. Có hai loại kết hợp:

  1. Sự kết hợp mà đừng cho phép lặp lại (ví dụ: 123)
  2. Sự kết hợp mà làm cho phép lặp lại (ví dụ: 333)

Hàm COMBINA cho phép những lần lặp lại. Để đếm các kết hợp đừng cho phép lặp lại, sử dụng Hàm COMBIN. Để đếm các hoán vị (kết hợp theo thứ tự làm vấn đề) xem Hàm PERMUT.

Thí dụ

Để sử dụng COMBINA, hãy chỉ định tổng số mục và “số được chọn”, đại diện cho số mục trong mỗi kết hợp. Ví dụ: để tính tổng 3 kết hợp số từ 0-9, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=COMBINA(10,3) // returns 220

Các con số đối số là 10 vì có mười số từ 0 đến 9 và và number_chosen là 3, vì mỗi tổ hợp có ba số. Kết quả này có thể được nhìn thấy trong ô D8 trong ví dụ được hiển thị.

Ghi chú

  • Tổ hợp là một nhóm các mục theo thứ tự bất kỳ. Nếu đơn đặt hàng quan trọng, hãy sử dụng Hàm PERMUT.
  • Các đối số có chứa giá trị thập phân được cắt ngắn thành số nguyên.
  • COMBINA trả về lỗi #VALUE! giá trị lỗi nếu một trong hai đối số không phải là số.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-combina-function