Hàm COSH trong Excel
Hàm COSH trong Excel

Tóm lược
Hàm COSH trong Excel trả về cosin hyperbol của một số.

Mục đích
Nhận cosin hyperbol của một số

Giá trị trả lại
Thành phần x của góc hypebol.

Cú pháp
= COSH (số)
Tranh luận
  • con số – Góc hypebol.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm COSH trong Excel trả về cosin hyperbol của một số. Về mặt hình học, hàm trả về thành phần x của điểm trên hyperbol đơn vị được xác định bởi một góc hyperbol. Ví dụ, sin hyperbol của 0 là 1, vì điểm tương ứng với góc hypebol của 0 là P = (1,0), trong đó P = (x,y).

=COSH(0) // Returns the x-coordinate 1

Góc hyperbolic được định nghĩa là một tia từ gốc của hệ tọa độ đi qua một điểm trên hyperbol. Diện tích tạo bởi góc hypebol bằng một nửa góc hypebol. Khu vực trên x-axis được coi là tích cực và khu vực dưới x-axis là tiêu cực.

Góc hypebol

Dưới đây là một số góc hyperbolic trên hyperbol đơn vị và các điểm tương ứng của chúng. Khi góc tiến tới dương vô cùng, góc hội tụ đến đường tiệm cận của đường chéo trong góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ. Khi góc tiến tới âm vô cực, góc hội tụ đến đường tiệm cận của đường chéo trong góc phần tư thứ tư của hệ tọa độ.

Góc Hyperbolic dọc theo Đơn vị Hyperbola

Kết hợp các chức năng COSH và SINH tham số hóa hyperbol đơn vị. Một điểm P = (x,y) dọc theo đường cong được cho dưới dạng P = (COSH (a), SINH (a)).

= COSH(a) // Returns x
= SINH(a) // Returns y

https://exceljet.net/excel-functions/excel-cosh-function