Hàm COUPNUM trong Excel
Hàm COUPNUM trong Excel

Tóm lược

Hàm COUPNUM trong Excel trả về số phiếu thưởng, hoặc khoản thanh toán lãi suất, phải trả giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn.

Mục đích
Nhận số phiếu thưởng phải trả

Giá trị trả lại
Số phiếu thưởng phải trả

Cú pháp
= COUPNUM (quyết toán, đáo hạn, tần suất, [basis])
Tranh luận
  • giải quyết – Ngày thanh toán của chứng khoán.
  • trưởng thành – Ngày đáo hạn của chứng khoán.
  • tần số – Số lần thanh toán phiếu giảm giá mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2, hàng quý = 4).
  • nền tảng – [optional] Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Trong lịch sử, trái phiếu được in trên giấy với các phiếu giảm giá có thể tháo rời. Người nắm giữ trái phiếu xuất trình cho công ty phát hành trái phiếu để thu tiền trả lãi định kỳ. Hàm COUPNUM trong Excel trả về số phiếu thưởng (trả lãi) phải trả giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn.

Các ngày thanh toán là ngày nhà đầu tư sở hữu một chứng khoán. Các ngày đáo hạn là ngày khoản đầu tư kết thúc và nguyên tắc cộng với lãi phát sinh được trả lại cho nhà đầu tư. Các tần số là số lần trả lãi mỗi năm. Nền tảng chỉ định phương pháp được sử dụng để đếm ngày (xem bên dưới). Trong ví dụ hiển thị, công thức trong F6 là:

=COUPNUM(C6,C7,C10,C11)

Nhập ngày tháng

Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được minh họa trong ví dụ. Để nhập trực tiếp ngày hợp lệ, bạn có thể sử dụng Hàm DATE. Dưới đây là công thức trong F6 được làm lại với các giá trị được mã hóa cứng và hàm DATE:

=COUPNUM(DATE(2019,2,15),DATE(2029,1,1),2,0)

Với các đầu vào này, COUPNUM trả về cùng một kết quả.

Nền tảng

Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm COUPNUM cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Điều này bài viết trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.

Nền tảng Số ngày
0 hoặc bị bỏ qua Hoa Kỳ (NASD) 30/360
1 Thực tế / thực tế
2 Thực tế / 360
3 Thực tế / 365
4 Châu Âu 30/360

Ghi chú

  • Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
  • Tất cả các đối số được cắt ngắn thành số nguyên, ví dụ: thời gian bị bỏ qua.
  • Nếu ngày thanh toán hoặc ngày đáo hạn không hợp lệ, hàm COUPNUM trả về giá trị lỗi #VALUE!
  • Nếu cơ sở nằm ngoài phạm vi, hàm COUPNUM trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu ngày đáo hạn không muộn hơn ngày thanh toán, hàm COUPNUM trả về giá trị lỗi #NUM!

https://exceljet.net/excel-functions/excel-coupnum-function