Hàm CUMIPMT trong Excel
Hàm CUMIPMT trong Excel

Tóm lược
Hàm CUMIPMT trong Excel là một hàm tài chính trả về lãi tích lũy trả cho một khoản vay giữa kỳ đầu và kỳ cuối. Bạn có thể sử dụng CUMIPMT để tính toán và xác minh tổng số tiền lãi được trả cho một khoản vay, hoặc tiền lãi được trả giữa hai kỳ thanh toán bất kỳ.

Mục đích
Nhận lãi tích lũy trả cho một khoản vay

Giá trị trả lại
Số tiền lãi

Cú pháp
= CUMIPMT (tỷ lệ, nper, pv, start_period, end_period, type)
Tranh luận
  • tỷ lệ – Lãi suất theo kỳ.
  • nper – Tổng số lần thanh toán cho khoản vay.
  • pv – Giá trị hiện tại, hoặc tổng giá trị của tất cả các khoản thanh toán ngay bây giờ.
  • start_period – Thanh toán đầu tiên trong tính toán.
  • end_period – Lần thanh toán cuối cùng trong tính toán.
  • kiểu – Khi các khoản thanh toán đến hạn. 0 = cuối kỳ. 1 = đầu kỳ.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  1. Hãy nhất quán với đầu vào cho tỷ lệ. Ví dụ: đối với khoản vay 5 năm với lãi suất 4,5% hàng năm, hãy nhập lãi suất là 4,5% / 12.
  2. Giá trị khoản vay (pv) phải được nhập dưới dạng giá trị dương.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-cumipmt-function