Hàm DB trong Excel
Hàm DB trong Excel

Tóm lược

Hàm DB trong Excel trả về khấu hao của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần cố định. Việc tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại, số kỳ tài sản được khấu hao và số tháng trong năm đầu tiên có thể tùy chọn.

Mục đích
Khấu hao – số dư giảm dần cố định

Giá trị trả lại
Khấu hao trong thời gian nhất định

Cú pháp
= DB (chi phí, thời gian thu hồi, tuổi thọ, thời gian, [month])
Tranh luận
  • Giá cả – Nguyên giá ban đầu của tài sản.
  • cứu hộ – Giá trị tài sản cuối kỳ khấu hao.
  • đời sống – Các khoảng thời gian tài sản được khấu hao.
  • giai đoạn = Stage – Kỳ tính khấu hao cho.
  • tháng – [optional] Số tháng trong năm đầu tiên. Mặc định là 12.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm DB trong Excel trả về khấu hao của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp số dư giảm dần cố định. Khấu hao được tính toán dựa trên nguyên giá tài sản ban đầu, giá trị còn lại, số kỳ tài sản được khấu hao và số tháng trong năm đầu tiên có thể tùy chọn.

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong C6, được sao chép xuống, là:

=DB(cost,salvage,life,B6)

Ở đâu phạm vi được đặt tên là “cost” = G4, “salvage” = G5 và “life” = G6.

Tính toán số dư giảm dần cố định

Để có được một tỷ lệ sử dụng để tính khấu hao dựa trên số dư giảm dần cố định, Excel sử dụng công thức sau:

rate=1-((salvage/cost)^(1/life))

Để tính khấu hao trong mỗi năm, Excel sử dụng công thức như sau:

=(cost-prior depreciation)*rate

Tuy nhiên, khấu hao cho năm đầu tiên và năm cuối cùng được tính khác nhau để tính tháng tranh luận. Bảng dưới đây cho thấy cách tính được sử dụng để khấu hao một tài sản trong 5 năm. Nếu 3 được cung cấp cho tháng, khấu hao năm đầu tiên chỉ dựa trên 3 tháng và khấu hao năm cuối cùng dựa trên 9 tháng.

Năm Tính khấu hao
1 = chi phí * tỷ lệ * tháng / 12
2 = (chi phí – khấu hao trước) * tỷ lệ
3 = (chi phí – khấu hao trước) * tỷ lệ
4 = (chi phí – khấu hao trước) * tỷ lệ
5 = ((chi phí – khấu hao trước) * tỷ lệ * (12 – tháng)) / 12

https://exceljet.net/excel-functions/excel-db-function