Hàm DECIMAL trong Excel
Hàm DECIMAL trong Excel

Tóm lược
Hàm DECIMAL trong Excel chuyển đổi một số chữ-số thành số thập phân tương đương.

Mục đích
Chuyển một số chữ-số thành số thập phân

Giá trị trả lại
Số thập phân

Cú pháp
= DECIMAL (số, cơ số)
Tranh luận
  • con số – Một chuỗi ký tự chữ và số.
  • cơ số – Một số trong phạm vi [2, 36] đại diện cho cơ số của số được chuyển đổi.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Chuỗi đầu vào chỉ được chứa các ký tự chữ-số hợp lệ tương ứng với cơ số đã cho (cơ số).

Căn cứ Ký tự chữ và số
nhị phân 0 – 1
bát phân 0 – 7
thập phân 0 – 9
hệ thập phân 0 – 9 và A – F

https://exceljet.net/excel-functions/excel-decimal-function