Hàm DELTA trong Excel
Hàm DELTA trong Excel

Tóm lược

Hàm DELTA trong Excel sẽ kiểm tra xem hai giá trị số có bằng nhau hay không. Khi các giá trị bằng nhau, DELTA trả về 1, ngược lại, DELTA trả về 0.

Mục đích
Kiểm tra hai giá trị bằng nhau

Giá trị trả lại
Số một hoặc số không

Cú pháp
= DELTA (số 1, [number2])
Tranh luận
  • số 1 – Số đầu tiên.
  • số 2 – [optional] Số thứ hai.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm DELTA kiểm tra hai giá trị số để tìm bằng nhau. Khi các giá trị bằng nhau, DELTA trả về 1. Khi các giá trị khác nhau, DELTA trả về 0. Do đó, DELTA có thể được sử dụng để dễ dàng đếm các cặp số bằng nhau.

Ví dụ:

=DELTA(5,4) // returns 0
=DELTA(3,3) // returns 1

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D6, được sao chép xuống, là:

=DELTA(B6,C6)

Ghi chú:

  1. Nếu number2 để trống, DELTA giả định number2 bằng 0
  2. Nếu một trong hai giá trị là văn bản, hàm DELTA trả về lỗi #VALUE.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-delta-function