Hàm DMAX trong Excel
Hàm DMAX trong Excel

Tóm lược

Hàm DMAX trong Excel trả về giá trị lớn nhất trong một trường, từ một tập hợp các bản ghi phù hợp với tiêu chí. Sử dụng hàm DMIN để nhận giá trị nhỏ nhất.

Mục đích
Nhận tối đa từ các bản ghi phù hợp

Giá trị trả lại
Giá trị lớn nhất trong một trường nhất định

Cú pháp
= DMAX (cơ sở dữ liệu, trường, tiêu chí)
Tranh luận
  • cơ sở dữ liệu – Phạm vi cơ sở dữ liệu bao gồm các tiêu đề.
  • cánh đồng – Tên trường hoặc chỉ số cần đếm.
  • tiêu chí – Phạm vi tiêu chí bao gồm tiêu đề.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm DMAX trong Excel nhận giá trị lớn nhất trong một trường nhất định từ một tập hợp các bản ghi phù hợp với tiêu chí. Các cơ sở dữ liệu đối số là một dải ô bao gồm các tiêu đề trường, cánh đồng là tên hoặc chỉ mục của trường để nhận giá trị tối đa và tiêu chí là một dải ô có tiêu đề khớp với các ô trong cơ sở dữ liệu.

Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể nhận giá trị lớn nhất từ ​​trường “Giá” cho các bản ghi có màu “đỏ” và số lượng> 2 với các công thức sau:

=DMAX(B7:E14,"Price",B4:E5) // field by name
=DMAX(B7:E14,2,B4:E5) // field by index

Tùy chọn tiêu chí

Các tiêu chí có thể bao gồm nhiều cách diễn đạt, bao gồm một số ký tự đại diện. Bảng dưới đây cho thấy một số ví dụ:

Tiêu chí Hành vi
Màu đỏ Khớp “đỏ” hoặc “ĐỎ”
Re * Bắt đầu với “lại”
10 Bằng 10
> 10 Lớn hơn 10
Không trống
100 Không phải 100
> 19/12/2017 Lớn hơn ngày 19 tháng 12 năm 2017

Lưu ý: nó xuất hiện hỗ trợ cho ký tự đại diện không mở rộng như với các hàm khác như COUNTIFS, SUMIFS, MATCH, v.v. Ví dụ: mẫu ??? sẽ khớp các chuỗi có 3 ký tự chính xác trong các hàm hiện đại hơn, nhưng không khớp trong các hàm cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đang sử dụng ký tự đại diện, hãy kiểm tra cẩn thận.

Tiêu chí nhiều hàng

Phạm vi tiêu chí cho DMAX có thể bao gồm nhiều hơn một hàng bên dưới tiêu đề. Khi tiêu chí bao gồm nhiều hơn một hàng, mỗi hàng được kết hợp với logic HOẶC và các biểu thức trong một hàng tiêu chí nhất định được kết hợp với logic AND.

Ghi chú:

  • DMAX hỗ trợ một số ký tự đại diện trong tiêu chí
  • Tiêu chí có thể bao gồm nhiều hơn một hàng (như đã giải thích ở trên)
  • Các cánh đồng đối số có thể được cung cấp dưới dạng tên trong dấu ngoặc kép (“”) hoặc dưới dạng số đại diện cho chỉ mục trường.
  • Các cơ sở dữ liệutiêu chí phạm vi phải bao gồm các tiêu đề phù hợp.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-dmax-function