Hàm DOLLAR trong Excel
Hàm DOLLAR trong Excel

Tóm lược

Hàm DOLLAR trong Excel chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách sử dụng định dạng Số tiền tệ. Hàm TEXT có thể làm điều tương tự và linh hoạt hơn nhiều.

Mục đích
Chuyển một số thành văn bản ở định dạng tiền tệ

Giá trị trả lại
Một số dưới dạng văn bản ở định dạng tiền tệ.

Cú pháp
= DOLLAR (số, số thập phân)
Tranh luận
  • con số – Số cần chuyển đổi.
  • số thập phân – Số chữ số ở bên phải dấu thập phân. Mặc định là 2.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng
  • Hàm DOLLAR chuyển đổi một số thành văn bản sử dụng định dạng số tiền tệ: $ #, ## 0.00 _); ($ #, ## 0.00).
  • Mặc định cho số thập phân là 2. Nếu số thập phân là số âm, số sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân.
  • Tên của chức năng và ký hiệu tiền tệ được sử dụng dựa trên cài đặt ngôn ngữ của máy tính.
  • Các Hàm TEXT là một cách linh hoạt hơn để đạt được cùng một kết quả.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-dollar-function