Hàm DOLLARFR trong Excel
Hàm DOLLARFR trong Excel

Tóm lược

Hàm DOLLARFR trong Excel chuyển đổi giá đô la ở định dạng số thập phân thông thường thành giá đô la theo ký hiệu phân số cụ thể được sử dụng cho chứng khoán mà giá được đưa ra gần nhất 1/8, 1/16, 1/32, v.v. Hàm DOLLARDE thực hiện chuyển đổi ngược lại.

Mục đích
Chuyển đổi giá thành ký hiệu phân số

Giá trị trả lại
Giá trị đô la trong ký hiệu phân số

Cú pháp
= DOLLARFR (decimal_dollar, fraction)
Tranh luận
  • decimal_dollar – Định giá như một số thập phân bình thường.
  • phần nhỏ – Mẫu số ở đơn vị phân số. 8 = 1/8, 16 = 1/16, 32 = 1/32, v.v.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm DOLLARFR trong Excel chuyển đổi giá đô la ở định dạng số thập phân thông thường thành giá đô la trong một ký hiệu phân số cụ thể được sử dụng cho chứng khoán trong đó giá được cung cấp cho 1/8, 1/16, 1/32 gần nhất, v.v. Hàm DOLLARDE thực hiện chuyển đổi ngược lại.

Ví dụ: để chuyển đổi giá “1 và 1/16” thành ký hiệu thập phân cho giá được cung cấp cho 1/16 gần nhất, bạn có thể sử dụng hàm DOLLARFR như sau:

=DOLLARFR(1.0625,16) // returns 1.01

Lưu ý rằng đối số đầu tiên là một giá trị thập phân bình thường. Đối số thứ hai được sử dụng để chỉ ra mẫu số của bội số phân số để sử dụng cho việc chuyển đổi, tức là 8 = 1/8, 16 = 1/16, 32 = 1/32, v.v.

Trong ví dụ được hiển thị, cột công thức E, được sao chép xuống, là:

=DOLLARFR(C6,D6)

Trên mỗi hàng, hàm DOLLARDE lấy giá trị thập phân từ cột C và mẫu số phân số từ cột D.

Ghi chú

  1. Cả hai decimal_dollarphần nhỏ đối số phải là giá trị số.
  2. Giá trị cho phần nhỏ phải lớn hơn 0.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-dollarfr-function