Hàm EFFECT trong Excel
Hàm EFFECT trong Excel

Tóm lược

Hàm EFFECT trong Excel trả về lãi suất thực tế hàng năm, với lãi suất danh nghĩa và số kỳ tính lãi kép mỗi năm. Lãi suất hiệu dụng hàng năm là lãi suất thực tế thu được do tính lãi kép.

Mục đích
Nhận lãi suất hàng năm hiệu quả

Giá trị trả lại
Lãi suất hàng năm hiệu quả

Cú pháp
= HIỆU QUẢ (tỷ lệ danh nghĩa, npery)
Tranh luận
  • lãi suất danh nghĩa – Lãi suất danh nghĩa hoặc lãi suất đã nêu.
  • npery – Số kỳ tính lãi kép mỗi năm.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm EFFECT tính lãi suất hiệu dụng hàng năm, với lãi suất danh nghĩa và số kỳ hạn gộp mỗi năm. Lãi suất danh nghĩa là lãi suất được ghi trên sản phẩm tài chính. Lãi suất hiệu dụng hàng năm là lãi suất thực tế thu được do tính lãi kép. Ví dụ: với lãi suất danh nghĩa là 6,00% và lãi suất cộng dồn hàng quý, EFFECT trả về 6,09%:

=EFFECT(0.06,4) // returns 0.0614

Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5, được sao chép xuống, là:

=EFFECT(B5,C5)

Định dạng kết quả dưới dạng Phần trăm để hiển thị với biểu tượng%.

Ghi chú

  • Npery phải là một số nguyên (Excel sẽ cắt bớt nếu không).
  • Tỷ giá danh nghĩa phải là một số từ 0 đến 1.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-effect-function