Hàm Excel SINH
Hàm Excel SINH

Tóm lược
Hàm Excel SINH trả về sin hyperbol của một số.

Mục đích
Nhận sin hypebol của một số.

Giá trị trả lại
Sin hypebol của một số.

Cú pháp
= SINH (số)
Tranh luận
  • con số – Góc hypebol.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm SINH trả về sin hyperbol của một số. Theo thuật ngữ hình học, hàm trả về y-thành phần của điểm trên hypebol đơn vị được xác định bởi một góc hypebol. Ví dụ, sin hyperbol của 0 là 0, vì điểm tương ứng với góc của hyperbol 0 là P = (1,0), trong đó P = (x,y).

=SINH(0) // Returns the y-coordinate 0

Góc hyperbolic được định nghĩa là một tia từ gốc của hệ tọa độ đi qua một điểm trên hyperbol. Diện tích tạo bởi góc hypebol bằng một nửa góc hypebol. Khu vực trên x-axis được coi là tích cực và khu vực dưới x-axis là tiêu cực.

Góc và chức năng Hyperbolic

Dưới đây là một số góc hyperbolic trên hyperbol đơn vị và các điểm tương ứng của chúng. Khi góc tiến tới dương vô cùng, góc hội tụ đến đường tiệm cận của đường chéo trong góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ. Khi góc tiến tới âm vô cực, góc hội tụ đến đường tiệm cận của đường chéo trong góc phần tư thứ tư của hệ tọa độ.

Góc Hyperbolic dọc theo Đơn vị Hyperbola

Kết hợp các chức năng COSH và SINH tham số hóa hyperbol đơn vị. Một điểm P = (x,y) dọc theo đường cong được cho dưới dạng P = (COSH (a), SINH (a)).

=COSH(a) // Returns x
=SINH(a) // Returns y

https://exceljet.net/excel-functions/excel-sinh-function