Hàm Excel T
Hàm Excel T

Tóm lược

Hàm Excel T trả về văn bản khi được cung cấp một giá trị văn bản và một chuỗi trống (“”) cho các số, ngày tháng và các giá trị logic TRUE và FALSE. Hàm T được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác và thường không bắt buộc.

Mục đích
Chỉ lọc các giá trị văn bản

Giá trị trả lại
Giá trị dưới dạng văn bản khi văn bản

Cú pháp
= T (giá trị)
Tranh luận
  • giá trị – Giá trị trả về dưới dạng văn bản.
Phiên bản
Ghi chú sử dụng

Hàm T trả về văn bản khi cho một giá trị văn bản và một chuỗi trống (“”) cho các số, ngày tháng và các giá trị logic TRUE và FALSE. Ví dụ:

=T("apple") // returns "apple"
=T("NASA") // returns "NASA"
=T(100) // returns ""
=T(FALSE) // returns ""

Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng hàm T là không cần thiết, vì Excel sẽ tự động chuyển đổi các giá trị khi cần thiết. Hàm T được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

https://exceljet.net/excel-functions/excel-t-function